• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 52 DIN DATA DE 30.08.2012

privind numirea d-lui Debu Florin în funcţia de administrator
al S.C. „Altitudinea 1040 – Predeal” S.R.L.


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
Analizând, Expunerea de Motive şi Raport de Specialitate ale Secretarului Oraşului Predeal, înregistrat sub nr. 8885/ 29.08.2012,
În temeiul prevederilor art. 194, pc.1, lit.b din Legea nr.31/1990 republicată privind societăţile comerciale, prevederile Statutului  S.C. „Altitudinea 1040 – Predeal” S.R.L,
În baza prevederilor art. 36  alin.2 şi  art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se ia act de încetarea prin acordul părţilor a contractului de muncă al d-lui Pavel Mihai.
Art.2. Se numeşte  pe perioada mandatului Consiliului Local 2012 -2016, dl. Debu Florin în funcţia de administrator  al S.C. „Altitudinea 1040 – Predeal” S.R.L  începând cu data de 1.09.2012.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.