• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 51 DIN DATA DE 30.08.2012

privind scoaterea la licitaţie publică a terenului înscris în CF 101591 lotul 2  în suprafaţă de 1970 m.p.  în vederea concesionării pentru construirea unui Complex Multifuncţional ce va include Piaţă Agroalimentară


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
Analizând, Expunerea de Motive şi Raport de Specialitate ale Secretarului Oraşului Predeal, înregistrat sub nr. 8766/ 24.08.2012,
În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.a, şi art.123 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală  precum şi ale OG nr.34/2006 privind privind atribuirea contractelor de achizitiţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
În baza prevederilor art. 36 şi  art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică  a terenului înscris în CF 101591 lotul 2 în suprafaţă de 1970 m.p. în vederea concesionării pentru construirea unui Complex Multifuncţional ce va include Piaţă Agroalimentară.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.