• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 48 DIN DATA DE 30.08.2012

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 1393/02.02.2009
pentru locuinţa socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, bl. 7, ap. 10, din  Alexandru Zinovia în Alexandru Marius-Florian şi scoaterea din contract a doamnei Alexandru Zinovia

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1387/24.08.2012, prin care s-a propus schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 1393/02.02.2009, pentru locuinţa socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, bl. 7, ap. 10, din  Alexandru Zinovia în Alexandru Marius-Florian  şi scoaterea din contract a doamnei Alexandru Zinovia, în urma decesului titularului de contract.
Având în vedere dispoziţiile art. 1834, alin. (2) din Codul Civil republicat
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 1393/02.02.2009, pentru locuinţa socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, bl. 7, ap. 10, din  Alexandru Zinovia în Alexandru Marius-Florian.
Art.2. Se aprobă scoaterea din contractul de închiriere nr. 1393/02.02.2009, pentru locuinţa socială situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, FN, bl. 7, ap. 10, a doamnei Alexandru Zinovia, în urma decesului.
    Art.3. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.