• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 47 DIN DATA DE 30.08.2012

privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 1398/02.02.2009, pentru locuinţa socială situată în Predeal,  str. Poiana Narciselor, FN, bl. 7, ap. 18, din Farcaş Elena în Farcaş Cristin Ştefan, scoaterea din contract a doamnei Farcaş Elena şi a domnului Farcaş Petru şi introducerea în contract a minorelor Farcaş Elena Ştefania şi Farcaş Cristina Petruţa

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1386/24.08.2012, prin care s-a propus schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 1398/02.02.2009, pentru locuinţa socială situată în Predeal,  str. Poiana Narciselor, FN, bl. 7, ap. 18, din Farcaş Elena în Farcaş Cristin Ştefan, în urma decesului titularului de contract, scoaterea din contract a doamnei Farcaş Elena şi a domnului Farcaş Petru, în urma decesului şi introducerea în contract a minorelor Farcaş Elena Ştefania şi Farcaş Cristina Petruţa.
Având în vedere dispoziţiile 1834, alin. (2) din Codul Civil republicat, art. 17 din Legea  nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, modificată şi completată,
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.


H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 1398/02.02.2009, pentru locuinţa socială situată în Predeal,  str. Poiana Narciselor, FN, bl. 7, ap. 18, din Farcaş Elena în Farcaş Cristin Ştefan.
Art.2. Se aprobă scoaterea din contractul de închiriere nr. 1398/02.02.2009, pentru locuinţa socială situată în Predeal,  str. Poiana Narciselor, FN, bl. 7, ap. 18 a doamnei Farcaş Elena şi a domnului Farcaş Petru, în urma decesului.
Art.3. Se aprobă introducerea în contractul de închiriere nr. 1398/02.02.2009, pentru locuinţa socială situată în Predeal,  str. Poiana Narciselor, FN, bl. 7, ap. 18, a minorei Farcaş Elena Ştefania şi a minorei Farcaş Cristina Petruţa.
    Art.4. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.