• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 46 DIN DATA DE 30.08.2012

privind scoaterea domnului Gliga Lucian din contractul de închiriere nr. 5129/26.05.2006, pentru locuinţa din Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 14, et. II

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1380/24.08.2012, prin care s-a propus scoaterea domnului Gliga Lucian din contractul de închiriere nr. 5129/26.05.2006 pentru locuinţa A.N.L. situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 14, et. II, prin act adiţional.
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă scoaterea domnului Gliga Lucian din contractul de închiriere nr. 5129/26.05.2006 pentru locuinţa A.N.L. situată în Predeal, str. Căprioarei, nr. 15, ap. 14, et. II.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.