• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 44 DIN DATA DE 30.08.2012

privind aprobarea cartei beneficiarilor de asistenţă socială şi a codului etic al personalului care oferă servicii sociale în cadrul SPAS Predeal

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
             Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale SPAS cu nr.1382 din 24.08.2012, prin care s-a propus aprobarea cartei beneficiarilor de asistenţă socială şi a codului etic al personalului care oferă servicii sociale în cadrul SPAS Predeal,
Văzând prevederile O.G nr.68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare cât şi prevederile HG nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36, alin. (6), litera a, pct. nr.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.45, alin (1) din  Legea 215/ 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
    Art.1. Se aprobă Carta drepturilor beneficiarilor de servicii sociale, conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
        Art.2. Se aprobă codul etic al personalului care oferă servicii sociale în cadrul SPAS Predeal, conform Anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.
     Art.3. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Predeal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.