• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 43 DIN DATA DE 30.08.2012

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  pentru d-na Negroiu Petruţa

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
            Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate  al Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrat cu nr. 1384/24.08.2012, prin care s-a propus acordarea unui ajutor de urgenţă, pentru d-na Negroiu Petruţa domiciliată în Predeal, Şos. Naţională, nr.92,  necesar pentru cheltuielile cu înmormântarea fiului  Negroiu Răzvan Nicolae, decedat în urma unui accident feroviar (lovit de tren) în data de 17.08.2012,
Având în vedere prevederile art.28, alin.2, din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat actualizată, art.41 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, şi art.36, alin.6, pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, propunem acordarea unui ajutor de urgenţă necesar pentru cheltuielile de înmormantare,
În temeiul art. 45, alin. 1 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă pentru d-na Negroiu Petruţa în suma de 2000 lei, necesar pentru  cheltuielile cu înmormântarea fiului  Negroiu Răzvan Nicolae, decedat în urma unui accident feroviar.
    Art.2. Plata ajutorului va fi efectuată din economiile existente la capitolul bugetar 680250570201 -ajutoare sociale în numerar.
    Art.3. Primarul Oraşului Predeal  şi Serviciul Public de Asistenţă Socială va duce la îndeplinire prezenta hotârare.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.