• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 42 DIN DATA DE 30.08.2012

privind extinderea locuinţei situată în Timişul de Sus, nr. 14, deţinută cu contract de închiriere de domnul Luca Costache

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1396/24.08.2012, prin care s-a propus aprobarea extinderii locuinţei situată în Timişul de Sus, nr. 14, deţinută cu contract de închiriere de domnul Luca Costache cu spaţiul în suprafaţă de 24,8 mp .
Având în vedere dispoziţiile art. 73 şi Anexa nr. 1 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, modificată şi completată,
 În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.


H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă extinderea locuinţei situată în Timişul de Sus, nr. 14, deţinută cu contract de închiriere de domnul Luca Costache cu spaţiul în suprafaţă de 24,8 mp.
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.