• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 40 DIN DATA DE 30.08.2012

privind scoaterea domnului Motora Cristian Florian din contractul de închiriere nr. 3751/08.04.2009, pentru locuinţa din Predeal, Timişul de Sus nr. 9 şi trecerea ca titular de contract a domnului Motora Florian Cristian
    

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1401/24.08.2012, prin care s-a propus scoaterea domnului Motora Cristian Florian din contractul de închiriere nr. 3751/08.04.2009, pentru locuinţa din Predeal, Timişul de Sus nr. 9 şi trecerea ca titular de contract a domnului Motora Florian Cristian.
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, modificată şi completată şi Anexa nr. 11 la Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, actualizată,
În temeiul art. 36 alin. 6 pct. 17 şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.


H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă modificarea titularului contractului de închiriere nr. 3751/08.04.2009 pentru locuinţa din Predeal, Timişul de Sus, nr. 9, din Motora Cristian Florian în Motora Florian Cristian.
Art.2. Se aprobă scoaterea domnului Motora Cristian Florian din contractul de închiriere nr. 3751/08.04.2009 pentru locuinţa din Predeal, Timişul de Sus, nr. 9.
    Art.3. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.