• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 39 DIN DATA DE 30.08.2012

privind aprobarea repartizării locuinţei situată în imobilul din Predeal, str. Timişul de Sus, nr. 38    

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1397/24.08.2012, prin care s-a propus repartizarea unei camere din locuinţ, situată în imobilul din Predeal, str. Timişul de Sus, nr. 38 şi WC comun domnului Tudorache Marin,
Având în vedere prevederile art. 1781 din Codul civil republicat,
În temeiul art. 36, alin. (6), pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1. Se aprobă repartizarea unei camere şi WC comun din locuinţa situată în imobilul din Predeal, str. Timişul de Sus, nr. 38,  domnului Tudorache Marin.
     Art.2. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.