• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 37 DIN DATA DE 30.08.2012

privind aprobarea vecinătăţii între Oraşul Predeal şi concesiunea 2111/3/1/b/27 Călăican Ştefan şi Călăican Viola-Marta


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Orasului Predeal, Expunerea de motive şi raportul de specialitate  ale Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii înregistrat cu nr. 8759 din data de 24.08.2012, prin care s-a propus semnarea procesului verbal de vecinătate cu concesiunea Călăican Stefan şi Călăican Viola-Marta,
Faţă de următoarele dispoziţii legale:
-Art.36, alin.5, lit. c din Legea 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare,
-Legea nr 7/1996 cu modificările şi completările ulterioare,
-Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în documentele de carte funciară, aprobat prin Ordinul 785/2011 al Directorului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c şi art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.  Se aprobă vecinătatea între Oraşul Predeal şi parcela cu nr. topo 2111/3/1/b/27, înscrisă în CF 776 Baciu, proprietatea Statului Roman, concesionată către Călăican Ştefan şi Călăican Viola-Marta, între punctele 102-103-104-1050 la strada Bradulu - domeniu public şi punctele 1050-125-201-202-2020, limita parcelei cu nr.topografic 2111/3/1/b/28, conform planului anexat întocmit de expert Istrătescu Cristian.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.