• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 36 DIN DATA DE 30.08.2012

privind aprobarea vecinătăţii între Oraşul Predeal şi proprietarii lotului 44 din str.Trei Brazi, respectiv Dragomir Victor şi Raduca Victor-Crinel


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Orasului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate  ale Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii înregistrat cu nr. 8761 din data de 24.08.2012, prin care s-a propus semnarea procesului verbal de vecinătate cu proprietarii Dragomir Victor şi Raduca Victor-Crinel,
Faţă de următoarele dispoziţii legale:
-Art.36, alin.5, lit. c din Legea 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare,
-Legea nr 7/1996 cu modificările şi completările ulterioare,
-Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în documentele de carte funciară, aprobat prin Ordinul 785/2011 al Directorului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c şi art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă vecinătatea între Oraşul Predeal şi proprietarii lotului 44 din str.Trei Brazi, respectiv Dragomir Victor şi Raduca Victor Crinel, pe punctele 1000-1001-141-138-130-127 la strada Trei Brazi,178-225-223-224-309-174, limita pădurii proprietatea Oraşului Predeal şi 174-1000, teren viran administrat de Oraşul Predeal, conform planului anexat întocmit de expert Istrătescu Cristian..
Art. 2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.