• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 35 DIN DATA DE 30.08.2012

privind dezmembrarea terenului în suprafaţă de 2556 mp identificat în CF 101591,
nr.top.101591 în 2 ( două)  loturi, conform documentaţiei tehnico- topografică
întocmită de expert topo.ing.Dragomir-Cherhaţ Cristian


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive si raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică, Resurse Umane, înregistrate cu nr. 8653  din data de 22.08.2012 , prin care se propune dezmembrarea terenului în suprafaţă de 2556 mp identificat în CF 101591,  nr.top.101591 în 2 ( două)  loturi, conform documentaţiei tehnico- topografică, anexă la proiectul de hotărâre, întocmită de expert topo.ing.Dragomir-Cherhaţ Cristian,
Având în vedere prevederile  Legii 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.36 alin.2 lit.(c), alin.5 lit.(c) si art.45 alin.(3) din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :


    Art.1. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren proprietatea publică a Oraşului Predeal, identificat prin CF 101591, nr.top.101591, în suprafaţă de 2556 mp,  în 2 (două) loturi, în conformitate cu  documentaţia  tehnică topografică, parte integrantă din prezenta de hotărâre, întocmită de expert topo.ing.Dragomir-Cherhaţ Cristian, astfel:
                -  Lotul nr.1 în suprafaţă de 586 mp
                -  Lotul nr.2 în suprafaţă de 1970 mp
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal, prin Serviciile de Specialitate,  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.