• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 34 DIN DATA DE 30.08.2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si devizul general pentru obiectivul „Reabilitare acoperiş sediu din b-dul Mihail Saulescu nr.127”


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
     Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii,  Achizitii Publice,  înregistrat cu nr.8741/24.08.2012, prin care s-a propus aprobarea, indicatorilor tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul „Reabilitare acoperiş sediu din b-dul Mihail Saulescu nr.127”
Având în vedere dispoziţiile art.44 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată,
      În temeiul  art. 36 alin.(4) lit.d şi art. 45 alin (1) din  Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi devizul general pentru obiectivul „Reabilitare acoperiş sediu din b-dul Mihail Saulescu nr.127”. Valoarea totală a investiţiei este de 504.471 lei din care C+M 448.992 lei .
    Art.2. Primarul Oraşului Predeal prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.