• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 33 DIN DATA DE 30.08.2012

privind aprobarea rectificării bugetului loal al anului 2012

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
    Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expuberea de Motive şi Raportul de Specialitate ale Serviciului Economic, înregistrate sub nr. 8691/ 23.08.2012, prin care s-a propus rectificarea bugetului local al anului 2012,
    Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/ 2006privind finanţele publice locale şi a Legii nr. 293/ 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012,
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin.1 şi alin.2 lit.b, art.45 alin.1 şi alin. 2 lit.a, art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1. Se apobă rectificarea bugetului local al Oraşului Predeal pentru anul 2012, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Se aprobă modificarea programului de investiţii pe anul 2012, conform Anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.