• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 32 DIN DATA DE 30.08.2012

prin care se ia act de încetarea mandatului de Consilier Local al d-nei Pop Voica înainte de expirarea duratei normale a acestuia, precum şi validarea mandatului de Consilier Local al Oraşului Predeal a d-lui Nedelcu Daniel Ionuţ

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 30.08.2012,
    Analizând Procesul Verbal al Comisiei de Validare, referatul constatator semnat de primar şi de secretar, Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate, prin care se ia act de încetarea mandatului de Consilier Local al d-nei Pop Voica, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, precum şi de validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Oraşului Predeal a domnului Nedelcu Daniel Ionuţ,
    În temeiul prevederilor art. 96 alin. 9 din Legea 67/ 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.12 din Legea 393/ 2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
    În baza prevederilor art. 31 şi ale art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1. Ia act de încetarea mandatului de Consilier Local a d-nei Pop Voica înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul de consilier local.
Art.2. Validează mandatul de Consilier Local al Oraşului Predeal al domnului Nedelcu Daniel Ionuţ declarat ca supleant pe lista Partidului Naţional Liberal.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.