• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 31 DIN DATA DE 27.08.2012

privind aprobarea  dezmembrării terenului proprietatea Oraşului Predeal, înscris în CF 101417 nr. cadastral 237/1/1/10/1/1/1, în două parcele

Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă de îndată în data de 27.08.2012,
Analizând la initiativa Primarului Orasului Predeal, Expunerea de motive si Raportul de specialitate  ale Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii înregistrat cu nr. 8764 din data de 24.08.2012, prin care s-a propus aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF 101417, cadastral 237/1/1/10/1/1/1 în două parcele,
Faţă de urmatoarele dispoziţii legale:
-Art.36,alin.5, lit c din Legea 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare,
-Legea nr 7/1996 cu modificările şi completările ulterioare,
- Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în documentele de carte funciară, aprobat prin Ordinul 785/2011 al Directorului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c şi art. 45 alin. 1 din  Legea nr. 215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

HOTARESTE :

Art.1. Se aprobă dezmembrarea terenului identificat prin CF 101417 Predeal, nr. cadastral 237/1/1/10/1/1/1, în două loturi  în suprafaţă de
- lot 1-3608 mp
- lot 2-3393 mp
conform documentaţiei nr.205/24.08.2012, întocmită de  inginer Mugurel Tudor şi înregistrată la OCPI Braşov sub nr.73714/2012.
Art.2. Servitutea înscrisă în CF mai sus menţionat rămâne pe lotul nr.1.
Art. 3.  Primarul Orasului Predeal va duce la indeplinire prezenta hotarare.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Bucur Nicolae                                                             Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.