• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 29 DIN DATA DE 07.08.2012

privind aprobarea introducerii in PUG pentru care s-a organizat procedura de achizitie publica in data de 10 07.2012 a parcarilor etajate P1 si P3 din programul „Accesibilitate in zona  turistică Clabucet - Cioplea”


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă de îndată, la data 07.08.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii înregistrat cu nr.7966/06.08.2012, prin care s-a propus  aprobarea introducerii în PUG a parcărilor etajate P1 şi P3 din programul „Accesibilitate în zona  turistică Clăbucet - Cioplea, pentru care s-a organizat procedura de achiziţie publică în data de 10.07.2012,
În temeiul art. 36 alin.2, lit. c şi art.45, alin. 3 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă introducerea în PUG Oraş Predeal, a parcărilor etajate P1 şi P3 din programul „Accesibilitate în zona  turistică Clăbucet - Cioplea”, pentru care s-a organizat procedura de achiziţie publică în data de 10.07.2012.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
            Burcea Ştefan                                                                   Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.