• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 28 DIN DATA DE 26.07.2012

privind aprobarea aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării investiţiei “Accesibilitate în zona turistică Cioplea – Clăbucet”


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
Analizand la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Urbanism, înregistrate cu nr7524/ 26.07.2012 prin care s-a propus aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării investiţiei “Accesibilitate în zona turistică Cioplea – Clăbucet”,
Având în vedere prevederile HG nr. 28 /2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiei publice, precum şi a structurii şi a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii  şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art.44 alin.1 din Legea nr. 273/ 2006,
În temeiul art.36 alin.4 lit.d  şi art. 45 alin.1 din Legea 215/ 2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici aferenţi realizării investiţiei “Accesibilitate în zona turistică Cioplea – Clabucet”, după cum urmează:
-    Valoare totală: 55.036.105.7,00 lei inclusiv TVA
-    din care C+M: 50.872.731,00 lei
Art.2. Primarul Oraşului Predeal va asigura ducerea la îndeplinirea aprezentei hotărâri.


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
            Pop Voica                                                                   Iuga Loredana
                       Bordea Alina

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.