• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 27 DIN DATA DE 26.07.2012

privind aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Accesibilitate în zona turistică Cioplea – Clăbucet”


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
    Analizand la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Urbanism, înregistrate cu nr.7525/ 25.07.2012 prin care s-a propus aprobarea proiectului “Accesibilitate în zona turistică Cioplea – Clăbucet” şi a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,
    În conformitate cu prevederile Ordinului MDRT 1360/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 şi Ordinului nr. 1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenăţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere"
    Văzând art. 53 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice,
    În temeiul art.36 alin.1 şi art. 45 alin.1 şi alin.2 lit.d din Legea 215/ 2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă proiectul cu titlul “Accesibilitate în zona turistică Cioplea – Clăbucet”, în valoare totală de 55.270.219,00 lei (inclusiv TVA), în vederea depunerii pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional Axa prioritară 1: "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de creştere".
Art.2. Se aprobă cofinanţarea Oraşului Predeal pentru proiectul “Accesibilitate în zona turistica Cioplea – Clăbucet”, cu suma de 889.679,48 lei, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
Art.3. Se aprobă suportarea de către Oraşul Predeal a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 153.300 lei şi TVA în valoare de 10.632.945 lei , precum şi a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.
Art.4. Se aprobă asigurarea de către Oraşul Predeal a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume care vor fi cheltuite în avans de către Oraşul Predeal până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.
Art.5. Primarul Oraşului Predeal va asigura ducerea la îndeplinirea aprezentei hotărâri.


                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
            Pop Voica                                                                   Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.