• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 26 DIN DATA DE 26.07.2012

privind desemnarea unui reprezentant şi al unui  membru supleant al Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Sanatoriului de Nevroze Predeal

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
    Analizând la, iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale SPAS, înregistrate cu nr. 1216 din 26.07.2012, prin care s-a propus desemnarea unui reprezentant şi al unui membru supleant al Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Sanatoriului de Nevroze Predeal,
Având în vedere prevederile art. 186, pct. (3), lit. (b) şi art. 186, pct. (4) din  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată.
Ţinând cont de prevederile art. 36, alin. (2), lit. (d) şi lit (e) şi ale art. 36, alin. (6), pct. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.45, alin (1) din  Legea nr. 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se desemnează ca membru reprezentant al Consiliului Local Predeal dl. Adam Lucian pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Sanatoriului de Nevroze Predeal, iar  ca membru supleant d-na Hogea Mihaela.
Art.2. Serviciul Public de Asistenţă Socială şi Consilierii Locali nominalizaţi la art. 1 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.