• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 25 DIN DATA DE 26.07.2012

privind modificarea art. 1 şi art. 2 din HCL nr. 163/ 2011


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
    În temeiul prevederilor Legii nr.51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,
    Conform prevederilor OUG nr. 23 din 20.02.2008 pentru modificarea şi completarea LegiiServiciilor Comunitare de Utilităţi Publice nr. 51/ 2006 şi a Legii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/ 2006,
În temeiul art.36, alin 2 lit.d, alin.5 lit.a şi b şi pct. 14 din  Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se modifică termenul prevăzut în art.1 din HCL nr. 163/ 2011, respectiv prelungirea Contractului de Concesiune nr. 2302/ 1996 se face pentru 6 ani. Se obligă operatorul ca în termen de 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, să îşi obţină licenţele pentru furnizarea serviciilor de apă potabilă.
Art.2. Se mandatează Primarul Oraşului Predeal cu semnarea Actului Adiţional pentru perioada de valabilitate rămasă.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.