• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 24 DIN DATA DE 26.07.2012

privind modificarea articolului 2 din HCL nr. 15/ 31.01.2011 privind aprobarea asocierii  la înfiinţarea Asociaţiei “Poliţia pentru monitorizarea şi protecţia animalelor”


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
     Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administraţie Publică, Resurse Umane, prin care s-a propus modificarea articolului 2 din HCL nr. 15/ 31.01.2011 privind aprobarea asocierii  la înfiinţarea Asociaţiei “Poliţia pentru monitorizarea şi protecţia animalelor”,
În temeiul art.45, alin (1) din  Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă modificarea art.2 din HCL nr. 15/ 31.01.2011, după cum urmează:
 „Art.2. Se desemnează ca reprezentant al Oraşului Predeal în Adunarea Generală a “ Asociaţiei Poliţia pentru monitorizarea şi protecţia animalelor”, dl. ILIESCU VICTOR -  Viceprimarul Oraşului Predeal.”
Art.2. Hotărârea astfel modificată se va republica în mod corespunzător.
Art.3. Primarul şi Viceprimarul Oraşului Predeal vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
         Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.