• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 22 DIN DATA DE 26.07.2012

privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Mihail Săulescu Predeal

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
     Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administraţie Publică, Resurse Umane, prin care s-a propus desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Mihail Săulescu Predeal,
    Văzând prevederile art. 96, alin.2, lit.c din Legea educaţiei nr.1/ 2011,
Ţinând cont de prevederile art. 36, alin. (2), lit. (d) şi lit (e) şi ale art. 36, alin. (6), pct. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.45, alin (1) din  Legea 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se desemnează un număr de trei reprezentanţi ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Mihail Săulescu Predeal, după cum urmează:
    - D-na Hogea Mihaela - Consilier Local al Oraşului Predeal.
    - D-na Bordea Alina - Consilier Local al Oraşului Predeal.
- Dl. Bucur Nicolae - Consilier Local al Oraşului Predeal.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.