• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 21 DIN DATA DE 26.07.2012

privind încheierea unui contract de comodat
între Oraşul Predeal şi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
Analizând, la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1177/19.07.2012, prin care s-a propus încheierea unui contract de comodat între Oraşul Predeal şi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov, ce va avea ca obiect cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă al unui spaţiu format din: cabinet medical în suprafaţă de 10,24 mp. (folosinţă exclusivă), hol, grup sanitar (folosinţă comună). Contractul de comodat se încheie pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.08.2012, deoarece există solicitare de retrocedare pentru imobilul în care funcţionează cabinetele medicilor de familie, în baza legilor proprietăţii,
Văzând art. 17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată,    
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă încheierea unui contract de comodat între Oraşul Predeal şi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov, ce va avea ca obiect cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă al unui spaţiu format din: cabinet medical în suprafaţă de 10,24 mp. (folosinţă exclusivă), hol, grup sanitar (folosinţă comună).
Art.2. Contractul de comodat se încheie pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 01.08.2012, deoarece există solicitare de retrocedare pentru imobilul în care funcţionează cabinetele medicilor de familie, în baza legilor proprietăţii.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.