• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 20 DIN DATA DE 26.07.2012

privind încheierea unui contract de comodat între Oraşul Predeal şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Braşov

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
    Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Predeal, înregistrate cu nr. 1165/ 16.07.2012 prin care s-a propus încheierea unui contract de comodat între Oraşul Predeal şi Serviciul Judeţean Braşov, având ca obiect darea în folosinţă gratuită a spaţiului din clădirea în care funcţionează  Substaţia de Ambulanţă Predeal, pe o perioadă de 1 an, începând cu data prezentei hotărâri, deoarece există solicitare de retrocedare pentru imobilul în care funcţionează Substaţia de Ambulanţă Predeal, în baza legilor proprietăţii,
    Văzând art. 14 alin.2 din OG nr. 124/ 1998, republicată, modificată şi completată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale,
    Având în vedere prevederile art. 36 alin.6 lit a, pct.3 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
    În temeiul art.45 alin.3 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă încheierea unui contract de comodat între Oraşul Predeal şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Braşov, având ca obiect darea în folosinţă gratuită a spaţiului din clădirea în care funcţionează Substaţia de Ambulanţă Predeal.
Art.2. Contractul de comodat se încheie pe o perioadă de un an, începând cu data prezentei hotărâri.
Art.3. Primarul Oraşului Predeal şi Serviciul Public de Asistenţă Socială vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.