• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 19 DIN DATA DE 26.07.2012

privind îndreptarea erorii materiale apărute în tehnoredactarea HCL nr. 48/ 05.04.2005 privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului pentru construirea unei Biserici în Dâmbul Morii

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
    Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Administraţie Publică, Resurse Umane, înregistrate sub nr. 7329/ 20.07.2012 prin care s-a propus îndreptarea erorii materiale apărute în tehnoredactarea HCL nr. 48/ 05.04.2005, în sensul că la art.1, în loc de număr top. 2111/1/1 – 2111/3/1/a/12/2/4, s-a trecut eronat număr topo. 211/1/1 – 211/3/1/a/12/2/4,
    În temeiul art. 36 şi art.45 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă modificare art.1, în sensul rectificării erorii materiale apărute în tehnoredactarea HCL nr. 48/ 05.04.2005 care va avea următorul conţinut:
„Se aprobă atribuirea terenului cu număr top. 2111/1/1 – 2111/3/1/a/12/2/4, în suprafaţă de 1300 mp, situat în Predeal, Timişul de Jos, str. Piatra Mare, către Parohia Ortodoxă Timiş, în vederea construirii unei Biserici Ortodoxe”.
Art.2. Celelalte articole rămân nemodificate.
Art.3. HCL nr. 48/ 05.04.2005 se va republica în mod corespunzător.
Art.4. Primarul Oraşului Predeal  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.