• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 18 DIN DATA DE 26.07.2012

privind aprobarea rectificării bugetului local al  anului 2012


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
           Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de  motive si Raportul de specialitate ale Serviciului Economic, înregistrate cu nr. 7304 din data de  20.07.2012, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului local al  anului 2012, pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii consumului de energie electrică pe domeniul public,
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale Legii nr. 293/2011 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2012,
Având în vedere prevederile HG 705/18.07.2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale,
În temeiul art. 36, alin.1 şi alin.2, lit. b, art. 45 alin.1 si alin2 lit.a, art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată,  

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Oraşului Predeal pentru anul 2012, conform Anexei nr 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Oraşului Predeal pentru anul 2012, după cum urmează:

Denumire indicator

Cod indicator

Influente

TOTAL CHELTUIELI

 

 

Invatamant

65.10

 

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

-14,47

Învatamânt secundar superior  

65.10.04.02

+14,47

Art.3. Se aprobă modificarea programului de investiţii pe anul 2012, conform Anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art.4. Primarul Oraşului Predeal va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.