• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 16 DIN DATA DE 26.07.2012

privind aprobarea raportului de evaluare pentru parcela de teren din Predeal, str.B.P.Hasdeu, FN înscrisă în CF 14048, nr.topografic 13493/1/27


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii înregistrate cu nr.7371/20.07.2012, prin care s-a propus  aprobarea Raportului de evaluare pentru parcela de teren din Oraşul Predeal, str.Libertăţii nr.85 înscrisa în CF 14048, nr. topo 13493/1/27, în vederea efectuării unui schimb imobiliar,
În temeiul art. 36 alin.2, lit. c şi art.45, alin. 3 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă raportul de evaluare întocmit de SC LDM Consulting prin expert evaluator DORINA NEGREA pentru terenul  situat în  intravilan Predeal,  str. B.P. Haşdeu, FN,  CF14048, nr.top.13493/1/27 în suprafaţă  de 741 mp, pentru efectuarea schimbului imobiliar.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
                                Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.