• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 15 DIN DATA DE 26.07.2012

privind aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Oraşul Predeal şi Mânduţeanu Dan Florin

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizări Construcţii, Disciplină în Construcţii înregistrate cu nr.7379/20.07.2012, prin care s-a propus  aprobarea efectuării schimbului imobiliar în echivalenţă între parcelea de teren din Oraşul Predeal,strada B.P.Hasdeu, FN, înscrisa în CF14048, nr. topo 13493/1/27 şi terenul înscris în CF 27005, nr.topo, 13502/2/2,13502/2/4,
În temeiul art. 36 alin.2, lit. c şi art.45, alin. 3 din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă schimbul imobiliar în raport de 1:1 între terenul de 412.80 mp rezultat din  dezmembrarea terenului identificat cu CF 14047 nr.top.13493/1/27 în suprafaţă de 741  mp şi terenul identificat cu CF 27005  nr.top.13502/2/2,in suprafata   de 412,80 mp.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.


                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.