• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 14 DIN DATA DE 26.07.2012

privind aprobarea dezmembrării parcelei înscrisă în CF 14048 , nr. topo. 13493/1/27


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
    Analizand la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Urbanism, înregistrate cu nr.7377/ 20.07.2012 prin care s-a propus aprobarea dezmembrării parcelei înscrisă în CF 14048 , nr. topo. 13493/1/27 din Oraşul Predeal, str. B.P. Haşdeu, în vederea efectuării unui schimb imobiliar,
În temeiul art. 36 alin.2 lit.c şi art.45 alin.3 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă dezmembrarea parcelei din Predeal, str. B.P Haşdeu FN, înscrisă în CF 14048, nr. top. 13493/1/27, în două parcele din care una de 412,8 mp, în vederea realizării unui schimb imobiliar.
Art.2. Primarul Oraşului Predeal va asigura ducerea la îndeplinirea aprezentei hotărâri.


                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.