• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 13 DIN DATA DE 26.07.2012

privind validarea mandatului de Consilier Local al d-nei Frenţiu Cristina Gabriela


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
    Având în vedere procesul verbal al Comisiei de validare cu privire la legalitatea alegeri consilierilor locali şi propunerile de validare sau invalidare a mandatelor acestora, precum şi voturile exprimate pentru fiecare consilier la alegerile locale din data de 10 iunie 2012,
Ţinând cont de prevederile  art. 31 alin 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  republicată, modificată şi completată precum şi  art.7  din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local,
În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin (1) din  Legea nr. 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Se aprobă validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Predeal al d-nei Frenţiu Cristina Gabriela, care va intra în exerciţiul mandatului începând cu data adoptării prezentei hotărâri, dar numai după depunerea jurământului.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.