• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 12 DIN DATA DE 26.07.2012

privind aprobarea constituirii comisiei de negociere a preţului de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de concesiune sau a unor bunuri care fac parte din
domeniul privat al UAT Predeal


    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
Analizând la iniţiativa Primarului Oraşului Predeal, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Asistenţă Socială, înregistrate cu nr. 1215/26.07.2012, prin care s-a propus aprobarea constituirii comisiei de negociere a preţului de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de concesiune sau a unor bunuri care fac parte din domeniul privat al UAT Predeal,
        Având în vedere HCL nr. 11/30.01.2009 privind privind aprobarea metodologiei de stabilire a preţului de vânzare a terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune sau a bunurilor ce apartin domeniului privat al UAT Predeal, modificată prin HCL nr. 56/31.03.2009,
În temeiul art.10, art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b şi art.45 alin.1 din  Legea nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală, republicată, modificată şi completată,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a preţului de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de concesiune sau a unor bunuri care fac parte din domeniul privat al UAT Predeal, pe baza rapoartelor de evaluare, cu următoarea componenţă
-    Preşedinte: Dl. Primar Liviu Cocoş
-    Secretar: D-na Loredana Iuga
-    Membru: Dl. Consilier Local Nicolae Bucur
-    Membru: D-na Consilier Local Hogea Mihaela
-    Membru: Dl. Consilier Local Adam Lucian
-    Membru: Dl. Consilier Local Dl. Fleşieru Sebastian
-    Membru: Dl. Consilier Local Dl. Burcea Ştefan.
           Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 7/03.02.2012 precum şi orice alte hotărâri contrare se revocă.
Art.3. Membrii comisiei de negociere a preţului de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de concesiune sau a unor bunuri care fac parte din domeniul privat al UAT Predeal, stabiliţi la art.1,  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.