• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 11 DIN DATA DE 26.07.2011

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Predeal şi a competenţelor Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Predeal

    Consiliul  Local  al  Oraşului Predeal, întrunit în şedinţă ordinară, la data 26.07.2012,
    Analizând Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate a Secretarului, înregistrat sub nr. 7523 din data de 25.07.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Predeal şi stabilirea competenţelor Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Predeal,
    Având în vedere prevederile Legii 393/ 2004 privind Statutul Aleşilor Local, O.G. nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi prevederile Legii 215/ 2001, republicată, modificată şi completată,
    În temeiul art. 36 alin.2  lit. a din Legea 215/ 2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, modificată şi completată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Predeal, pe perioada 2012 – 2016, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art.2. Se aprobă competenţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Predeal, în conformitate cu Anexele nr. 1 A, 1B, 1C, 1D, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.3. La data adoptării prezentei hotărârii, HCL nr.7/ 28.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Predeal precum şi restul hotărârilor adoptate ulterior în sensul modificării şi completării HCL nr. 7/ 28.07.2008, se revocă.
    Art.2. Consilierii Locali ai Oraşului Predeal, angajaţii structurilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ai aparatului de specailitate al primarului vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             CONTRASEMNAT
                                                                                                             Secretarul Oraşului Predeal,
               Burcea Ştefan                                                                 Iuga Loredana

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.