• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Primarul Orasului Predeal

Banner
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 6 DIN DATA DE 03.07.2011

Consiliul local al Orasului  Predeal intrunit in sedinta de indata in data de 4 iulie 2012 ;
Avand in vedere  propunerile privnd numarul, denumirea, si componenta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate:
          In temeiul prevederilor  art. 54 si  art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata


                                           H O T A R A S T E


     Art. unic. Se  aleg pe durata mandatului consiliului local al Orasului  Predeal un numar de  4 comisii de specialitate pe domenii de activitate, conform anexei ce face parte integranta di prezenta hotarare


 
Anexa la HCL nr. 6 ./4.07.2012

                
Comisia nr. 1 – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale , buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ.

    Bucur Nicolae                       
    Pop  Voica                     
    Filip Dragos Alexandru            
    Iliescu Victor                
    Hogea Mihaela  Crinela            
 
                    

Comisia nr. 2    -  Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism , realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice


    Burcea Stefan                     
    Flesieru Sebastian C-tin                
    Adam  Lucian                    
    Pop  Ilie                        
    Filip  Dragos Alexandru                

Comisia nr. 3    - Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sport agrement şi culte

          Vitan  Lucian
          Bordea  Alina  Ionela                
          Iliescu  Victor


  Comisia nr.4   - Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice

         Bordea  Alina  Ionela
         Bogdan Danut Ioan
         Ghibea  Laura

              

 


Copyright 2012. Primaria Predeal. Toate drepturile Rezervate. Inchiriere atv Predeal ; Inchirieri atv Predeal

Bvd. Mihail Săulescu nr. 127, Predeal judeţul Braşov cod: 505300. Telefon: 40-268 - 456237, 456332, 455256 Fax: 40- 268 - 455425.